Ik ben een creatieve, strategische ontwikkelaar met inhoudelijke expertise op het gebied van erfgoed, kunst en cultuur. Hierbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van een strategisch plan, een toekomstvisie of een businesscase. Met een scherp analytisch vermogen, een vlotte pen en een sterk ontwikkelde politiek/ bestuurlijke sensitiviteit kijk ik met een frisse blik van buiten naar binnen. Participatie van, co-creatie met en draagvlak creëren bij stakeholders vind ik de belangrijkste succesfactoren voor elke strategische ontwikkeling.

Een selectie van opdrachten:

  • Voor het Fonds voor Cultuurparticipatie schreef ik een verkenning voor de besteding van extra middelen die de minister vrijmaakte voor participatie bij archeologie. Resultaat: de verkenning heeft geleid tot een subsidieregeling die momenteel wordt uitgewerkt.
  • Voor een samenwerkingsverband van diverse culturele instellingen (bibliotheek, theater, museum, kunstencentrum en archief) schreef ik een visiedocument.
  • Voor Museum Hoeksche Waard, een strategische werkconferentie om te komen tot een toekomstvisie
  • Voor een Woonzorgconcern ontwikkelde ik een toekomstbestendig concept voor een locatie voor ouderenzorg. Resultaat: het concept is uitgevoerd en de locatie ontwikkelde zich tot een huis van de stad met diverse zorg- en welzijnaanbieders en een volwaardige horecavoorziening.